Správa nemovitostí, domů, budov, objektů, bytů, pozemků

Naše společnost se zabývá kompletní správou nemovitostí a to jak bytových tak nebytových objektů a celků. Provádíme správu nemovitostí pro jejich vlastníky, jako jsou družstva, firmy, fyzické osoby, sdružení majitelů bytových domů a bytů v osobním vlastnictví a další subjekty. Zabýváme se též správou jednotlivých bytových i nebytových jednotek pro vlastníky například dlouhodobě žijící v zahraničí nebo cizince, kteří vlastní nemovitost v České republice.

 

sprava nemovitosti 6 20130309 1266580991

 

1. Část provozní a správní

 • kontakt s vlastníky a nájemci bytů a nebytových prostorů
 • vedení evidence spravovaného majetku
 • vedení evidence vlastníků a uživatelů jednotlivých bytů a nebytových prostorů
 • zajišťování dodávek služeb spojených s bydlením, včetně uzavírání smluv s jednotlivými dodavatelskými subjekty (dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla, odvoz odpadu, úklid, provoz výtahů, STA apod.)
 • zajišťování odečtu poměrových měřidel v bytových a nebytových jednotkách

 

2. Část ekonomická

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím či nájmem bytů a nebytových prostorů
 • rozpis, vyúčtování a kontrola zálohových plateb za služby pro jednotlivé vlastníky a nájemníky
 • průběžná evidence nákladů domu na opravu, údržbu, pojistné, služby (elektrická energie, voda, plyn, úklid a pod.)
 • kontrola a úhrada faktur dodavatelů
 • vedení podvojného účetnictví s přehlednou účetní evidencí příjmů a výdajů
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, DPH a nemovitosti
 • vymáhání dlužných plateb — vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava platebních rozkazů, příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání

 

3. Část technická

 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostorů
 • archivace a vedení dostupné projektové dokumentace k domu
 • revize a kontroly společných částí domuzajišťování údržby a běžných oprav společných částí domu zajišťování větších oprav a rekonstrukcí včetně výběru dodavatelů
  • zpracování plánu provádění povinných revizí a kontrol
  • zajištění provedení revizí a kontrol dle plánu
  • zajištění odstranění závad z revizních zpráv a kontrol
 • provádění pravidelné kontroly stavu domu

 

4. Část právní

 • zajišťování aktualizace údajů zapsaných do obchodního rejstříku, rejstříku společenství
 • uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor dle pokynů vlastníka
 • uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem a zastupování vlastníka v případě pojistných událostí.

 

sprava nemovitosti 2 20130309 1571981814sprava nemovitosti 3 20130309 1068549583

 

Projekty, stavby, správa nemovitostí, export a import © Copyright 2023 - VACHTA s.r.o.